تبلیغات
وبلاگی برای اشتراک دیدگاه های اموزشی - نظارت و راهنمایی آموزشی


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

نظارت و راهنمایی آموزشی

نوشته شده توسط:حسینی الوند
جمعه 8 بهمن 1389-12:23

مقدمه :

 

از آغاز پیدایش آموزش و پرورش رسمی درجوامع تا به امروز تغییرات و تحولات بسیاری در نظام های آموزشی روی داده است وقتی كه مردم كشورها در دوره های خاصی آموزش و پرورش را قادر به پاسخگویی به مسائل و مشكلات و نیازهای خود نیافته اند به اشكال گوناگون نارضایتی خود را بروز داده و توانایی و كارآیی مدیران و رهبران آموزش و پرورش را زیر سئوال برده اند. بدیهی است امروز هم به مدیریتهای نامطلوب و غیر مؤثر كه به از هم گسیختگی آموزش و پرورش منجر می گردد اكتفا نخواهند كرد.

.

 

صاحبنظران آموزش و پرورش عموماً بر این عقیده هستند كه كیفیت مدیریت فعالیتهای آموزشی ، مهمترین شاخص سطح كفایت و اثربخشی كل برنامه های آموزشی است زیرا مدیریت با نقش تعیین كننده و مؤثری كه در امر هدایت و رهبری فرآیندهای آموزشی و پرورشی در جهت هدفهای آن دارد بالقوه هم می تواند موجب پیشرفت آن گردد و هم موجب از هم پاشیدگی آن . بنابراین برای استفاده عاقلانه و مقتصدانه از زمان  ، سرمایه ، كار و تلاش نیروی انسانی به منظور نیل به هدفهای عام آموزش و پرورش در سطح ملی و هدفهای خاص آموزش و یادگیری در سطح آموزشگاهی باید به آموزش و تربیت تخصصی افرادی مبادرت كرد كه واجد ویژگیهای بارز و حرفه ای مدیریتی هستند ، به عبارت دیگر، باید سرمایه گذاری برای آموزش و آماده سازی مدیران آموزشی در آموزش و پرورش در اولویت قرار بگیرد به حدی كه مؤید پیشرفت و ترقی آموزش و پرورش باشد و موجب ركود یا از هم گسیختگی آن نگردد.

به اعتقاد صاحبنظران سازمانی ، یكی از بهترین روشها برای ایجاد و حفظ نظام آموزشی خوب ، تربیت افراد كارآمد و متخصص به منظور مدیریت و رهبری این نظام است . مدیریت و رهبری آموزش و پرورش در بسط و توسعه هر حركت ، تصمیم یا برنامه مهمی كه برای بهبود شرابط اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه طراحی می شود حائز اهمیت بسیاری است . با توجه به اینكه راه حلهای نهایی مسائل و مشكلات آموزشی نیز در دست رهبران آموزشی است ، باید قابلیتها و تواناییهای بالقوه مدیران تا حد امكان رشد و پرورش یابد. در میان گروه مدیران و رهبران آموزشی ، راهنمایان آموزشی از عناصر بسیار مهم به شمار می روند و نقش اساسی در تحقق هدفهای آموزشی ایفا می كنند.

نظارت و راهنمایی آموزشی از وظایف مهمی است كه برای اداره نظام آموزشی خوب ضرورت دارد و هدف اصلی آن اصلاح و بهبود وضع آموزشی است وجود برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی و كیفیت تداوم آن در تحقق هدفهای آموزشی نقش تعیین كننده ای دارد. امروزه راهنمایان آموزشی به منظور اصلاح وضع آموزشی تحت عنوان رهبران آموزشی با معلمان و به كمك آنان كار و فعالیت می كنند و از طریق همكاری حرفه ای سعی در ارتقای كیفیت عملكرد معلمان و رفع مسائل و مشكلات آنان دارند. اگر چه برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی و عناوین راهنمایان آموزشی در نظامهای آموزشی مختلف متفاوت است اما وظایف آنان كم و بیش مشابه است .

راهنمایان آموزشی در نظامهای آموزشی كشورهای مختلف جهان در موقعیتهای گوناگون و ادوار مختلف با عناوینی از قبیل معلم راهنما، معلم سرپرست ، معلم مشاور، معلم استاد ، معاون آموزشی منطقه ، ناظر یا سرپرست آموزشی ، بازرس ، بازرس آموزشی ، رئیس آموزش و پرورش منطقه ، هماهنگ كننده  برنامه های آموزشی ، مدیر گروه آموزشی ، مشاور تخصصی ، برنامه ریز امور آموزشی و راهنمای آموزشی نامیده شده اند اما وظیفه اصلی آنان با هر عنوانی كه نامیده شوند و در هر پست و مقامی كه خدمت كنند، برقراری ارتباط ، كار و همكاری حرفه ای با معلمان و كمك  به آنان است تا بهتر رشد و پرورش یابند و بدین وسیله فرآیند تدریس و یادگیری را اصلاح كنند، عملكرد مؤثرتری داشته باشند و در نهایت نتایج آموزشی مطلوب تری بدست آورند.

رشد و پرورش بهتر معلمان به معنای رشد و پرورش بهتر دانش آموزان و نیز موفقیت برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی است كه رضایت و حمایت عمومی از مدارس را در پی دارد ، هدفی كه نظارت و راهنمایی آموزشی در نظامهای آموزشی درصدد نیل به آن است ویژگیهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی جدید( 1):

امروزه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در راستای بهبود فرآیند یاددهی یادگیری و رشد حرفه ای معلمان و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان سیر می كند و اهداف آن بر این مبنا استوار شده كه معلمان روز بروز قوی تر و مسلط تر گردیده و دانش آموزان در محیطهای آموزشی با كسب تجربیات ارزنده از لحاظ علمی موفقیتهای چشمگیری بدست آورند. نیكنامی (1372) به نقل از صاحبنظران تعلیم و تربیت ، ویژگیهای زیر را برای نظارت و راهنمایی تعلیماتی جدید عنوان می كند:

1_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی نوین ضمن توجه به اصول و مبانی تعلیم و تربیت بایستی اشاعه یادگیری جهت دار و معنی دار را ترغیب كند.

2_ هدف نظارت و راهنمایی تعلیماتی جدید باید مبتنی بر اصلاح كل فرآیند یاددهی یادگیری باشد و نه صرفاً بر اصلاح كار معلمان محدود گردد.

3_ كلیه كسانی كه حاصل كار آنان در نهایت بر محیطهای آموزشی و شرایط و جریان آموزشی اثر        می گذارد بایستی در برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی لحاظ گردند.

4_ معلم در فرآیند آموزشی باید به عنوان یك عنصر شایسته و ارزنده جایگاه خاصی در ارتباط و همكاری با سایر كاركنان داشته و سعی كند بیشترین بازدهی آموزشی را برای دانش آموزان داشته باشد.

1_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی . وكیلیان ، منوچهر انتشارات دانشگاه پیام نور 1380

 

5_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی بایستی بخشی از كار معلم چه دركلاس درس و چه در خارج از كلاس درس باشد.

6_ تمام افرادی كه قادرند در رفع مسائل و مشكلات آموزشی و بهبود ارتقای آن نقشی ایفا كنند بایستی عملاً در این فرآیند شركت داشته باشند.

7_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی نوین بر این فرض است كه آموزش و پرورش ضمن اینكه فعالیتی مشاركت جویانه است بر مبنای خلاقیت و پویاییهای فردی و گروهی عمل می كند.

8_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید مبتنی بر روابط پسندیده باشد تا بازدهی هر چه بیشتر معلمان و مدیران حاصل گردد. به اعتقاد صاحبنظران روحیه گروهی ، مشاركت گروهی ، پیوستگی و خلاقیت گروهی مستلزم وجود روابط انسانی سالم و سازنده در سازمان می باشد.

9_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید جامع الاطراف باشد و شامل كلیه برنامه ها، فرآیندها ، شرایط یادگیری ، محیطهای آموزشی ، ابزار و وسایل ، تجهیزات ، تسهیلات و نیروی انسانی گردد.

10_ امروزه به همان اندازه كه آموزش اهمیت دارد تحقیقات نیز مهم می باشد از اینرو نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید جنبه علمی و پژوهشی داشته و راهنمایان تعلیماتی ، مدیران ، معلمان و دانش آموزان در انجام پژوهشها شركت فعال داشته باشند.

تجربه تدریس (1):

از جمله عوامل متعددی كه در موفقیت راهنمایان تعلیماتی دخیل می باشند می توان از تجربه در تدریس نام برد. صاحبنظران نكات قابل توجهی را درخصوص اثرات تجربه تدریس در پیشبرد اهداف آموزشی مطرح ساخته اند كه برخی از آنها به قرار زیر می باشد:

1_ تجربه در تدریس و آمادگی راهنمایان تعلیماتی برای تدریس در واقع دلیلی بر علاقه ، عشق و تعهد قبلی آنان درباره تعلیم و تربیت كودكان به شمار می رود.

2_ تجربه در تدریس راهنمای تعلیماتی موجب می گردد كه وی درك و فهم درستی چه از نظر فعالیتهای معلمان و چه از نظرات و مسایل آموزشی ایشان داشته باشد.

3_ تجربه در تدریس بینش لازم را در این زمینه كه مدرسه یك نهاد اجتماعی است در راهنمای تعلیماتی بوجود می آورد.

4_ تجربه در تدریس ، راهنمایان تعلیماتی را در موضعی قرار می دهد تا به سهولت شرایطی را كه به امر یادگیری كمك می كند درك نمایند و در جهت فراهم آوردن آن شرایط هر چه بیشتر كوشش كنند.

1- نظارت و راهنمایی تعلیماتی . وكیلیان ، منوچهر . انتشارات دانشگاه پیام نور. 1380

5_ راهنمایان تعلیماتی كه تجربه و آمادگی بیشتری در تدریس دارند سریعتر توسط مدیران و معلمان پذیرفته شده و بهتر می توانند با آنان در جهت یاددهی یادگیری دانش آموزان ارتباط برقرار سازند.

بسیاری از اندیشمندان ، مشكلات راهنمایان تعلیماتی را ناتوانی در ایجاد رابطه مفید و برقراری تفاهم مؤثر با معلمان و مدیران ذكر كرده اند. مضافاً به منظور آنكه معلمان بیشتر به ارزش و مقام خود پی برده و محیط را طوری آماده سازند كه دانش آموزان در هر فرصتی از تواناییهای خود حداكثر استفاده را ببرند راهنمایان تعلیماتی بایستی نكات چندی را به قرار زیر به منظور بهبود امر نظارت و راهنمایی تعلیماتی مورد توجه قرار دهند:

1_ اهداف و فلسفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی را بخوبی بشناسند و كلیه معلمان و مدیران رابا این اهداف و فلسفه ها آشنا سازند.

2_ كلیه مدیران و معلمان را چه باتجربه و چه كم تجربه ، مورد تكریم قرار داده و به طرق مختلف به شخصیت آنان احترام بگذارند.

3_ به اظهار نظرهای مدیران و معلمان و سایر كاركنان مدرسه توجه نشان داده و پیشنهادهای سازنده آنان را به منظور بهبود آموزشی و پرورشی مدرسه لحاظ كنند.

4_ روحیه معلمان و مدیران حوزه فعالیت خود را بخوبی شناخته و در تقویت هر چه بیشتر آنان تلاش نمایند.

5_ با بهادادن به روابط انسانی كه روز به روز در مناسبات انسانها گسترش می یابد فضای مدرسه را به فضایی سالم و صمیمی و بالنده مبدل سازند.

6_ شنوه خوبی باشند و به مسائل معلمان و مدیران به دقت گوش داده و در رفع و حل مسائل ، هم از خود آنان  و هم از متخصصان كمك بگیرند.

7_ صمیمی و خونگرم بوده و در جهت ایجاد رضایت خاطر معلمان و مدیران بكوشند.

8_ بانظریه های یادگیری ، اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی ، روشهای تدریس و بطور كلی طراحی آموزشی آشنا بوده و در فرایند آموزش و پرورش مدرسه و نحوه رهبری آموزشی خود ، معلمان را به استفاده از اصول و نظریه های ترتیبی ترغیب نمایند.

9_ اعتماد معلمان و مدیران را به خود جلب كرده تا آنان برای رفع نیازهای آموزشی خویش به ایشان مراجعه نموده و توصیه های آنان را با اطمینان بیشتری به كار گیرند.

10_ مانند هر مربی دیگری نیاز به مطالعه مستمر داشته تا از مطالب و اصطلاحات جدید درخصوص نظارت و راهنمایی تعلیماتی اطلاع یافته و خود را در سطح مسائل جاری ، علمی و حرفه ای قرار دهند.

11_ نقش راهنمای تعلیماتی در محیط های آموزشی باید براساس تقویت ، حمایت ، همكاری و یاری معلم و مدیر مبتنی باشد نه بر صدور دستور و امریه ، تا تحقق اهداف ترتیبی امكان پذیر گردد.

12_ تا می توانند بایستی نظرات و پیشنهادهای سازنده معلمان و مدیران را مورد استقبال گرم و دوستانه قرار داده و با استفاده از آنها در اتخاذ تصمیمات ، ایشان را در ادامه همكاری و شركت فعال در محیطهای آموزشی تشویق نمایند.

13_ نظارت و راهنمایی تعلمیاتی به الگو یا روش خاصی محدود نمی گردد از اینرو راهنمایان تعلیماتی باید براساس تحقیقات و نظرات اندیشمندان و تجارب ارزنده خویش همواره راههای مؤثر و قاطع تری برای كار كردن مطلوب با معلمان و مدیران را جستجو كنند.

14_ همچنانكه نظارت مداوم و اعمال كننده زیاد ، آزادی عمل معلمان و مدیران را سلب می كند، همانطور هم نظارت محدود و كنترل ناكافی موجب می گردد كه نیروها و منابع مفید در سازمانهای آموزشی به نحو مطلوب مورد بهره برداری قرار نگرفته و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی مشكل گردد. از اینرو راهنمایان تعلیماتی باید چنان تعادلی بین نظارت و كنترل معلمان و مدیران و آزادی عمل آنان بوجود آورند كه     زمینه های رشد محیطهای آموزشی و توسعه خلاقیتهای معلمان و مدیران فراهم گردد.

15_ تا می توانند در اجرای طرحهای آزمایشی برنامه های درسی و ارزشیابی از وسایل آموزشی و تجویز و نمایش فنون جدید تدریس پیشگام و پیشتاز بوده تا امر نظارت و راهنمایی همچنان پویایی خود را حفظ كند.

16_ بایستی خدمات برجسته و كارهای ممتاز معلمان و مدیران را مورد تشویق و تقدیر قرار داده و ترتیبی اتخاذ كنند كه این قبیل اقدامات به طرق مختلف به اطلاع یكایك معلمان برسد . این كار چنانكه كیمبل وایلز می نویسد 2 حسن دارد:

1) موجب می شود تا معلمی كه به اقدامات برجسته مبادرت كرده تشویق گردیده و در نتیجه كوشش های خود را افزونتر سازد.

2) باعث می شود تا سایر معلمان و مدیران در اجرای فعالیتهای مشابه و جدید تشویق و ترغیب گردند.

مسئولیتهای حرفه ای ناظر آموزشی (1):

1_ مسئولیت ناظر در قبال خویشتن :

فقط زمانی كه انسان آموخته باشد به خود احترام بگذارد می تواند احترام به دیگران را نسبت به خود جلب كند. او باید برای عقاید ، آرا و طرحهای خویش احترام قائل باشد بدون اینكه دچار تعصب غیرمنطقی شود.

1_ جزوه نظارت و راهنمایی تعلیماتی . رحیمیان ، حمید . دانشگاه تهران . دانشكده علوم تربیتی . سال 1373

2_ مسئولیت ناظر در قبال دانش آموزان  :

بچه ها یكی از بزرگترین مسئولیتهای مربی را تشكیل می دهند مسئولیتی كه تا پایان دوران معلمی بخش عظیمی از تلاشهای مربی را به خود اختصاص می دهد. برای فراهم آوردن بهترین بهره آموزشی برای دانش آموزان لازم است كه مربی نیازهای آنان را بطور منظم و حساب شده مطالعه و تحلیل كند. نیازهای حال و آینده بچه ها باید در نظر مربی باشد ، این نیازها بایستی مبنای برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان قرار گیرد.

3_ مسئولیت ناظر در قبال حامیان مدرسه :

اگر مربی در مدرسه بعنوان فردی لایق شناخته شود كه افراد جامعه و والدین بتوانند به او اعتماد كنند او قادر به اداره  موفقیت آمیز و رهبری عملكرد آرام و مؤثری در مدرسه خواهد بود.

4_ مسئولیت ناظر در قبال كاركنان مدرسه :

اگر ناظر به آنچه می گوید عامل باشد راحت تر می تواند معلمان را تشویق به عمل كند. ناظری كه در رفتارش با معلمان رعایت اصول دموكراسی را می كند می تواند توقع داشته باشد كه ملعمان با       دانش آموزان در كلاس رفتار مشابهی داشته باشند.

5_ مسئولیت ناظر در قبال رئیس منطقه و مقامات بالاتر :

ناظر در مقابل كسانی كه او را به این منصب گماشته اند مسئول است . مسئولیت او نشانگر وفاداری به اهداف كلی آموزش و پرورش است . ناظر باید بدون نگرش شخصی به مسایل و مشكلات مدرسه به شكل مناسب به حل آنها بپردازد. در واقع كسی كه نظارت آموزشی مدرسه را به عهده دارد باید در برقراری رابطه با مدیران بالاتر در سطح منطقه و استان با بصیرت و دقت عمل كند.

6_ مسئولیت ناظر در قبال همكاران و هم حرفه ای های خویش :

ناظر در قبال مدرسه عضو مهمی از حرفه و رشته نظارت و راهنمایی تعلیماتی است . عضویت چنین رشته تخصصی ایجاب می كند كه ناظر به گونه ای عمل كند كه به اعتبار هم حرفه ای خویش لطمه نزند. ناظران باید مشورت یكدیگر مشكلات آموزشی مدارس را حل كنند. لذا ضروریست كه با هم رابطه داشته باشند. برای آموزش و پرورش كشور لازم است كه امكانات ایجاد انجمنهای حرفه ای تخصصی را برای مربیان در حرفه های مختلف آموزش و پرورش فراهم نماید. زیرا از طریق این مؤسسات می توان تبادل اطلاعات و رشد حرفه ای ناظران را قوت بخشید.

نتیجه گیری (1) :

از دیدگاه نظریه پردازان سازمانی ، راهنمایان آموزشی افرادی هستند كه نمی توانند در آموزش و پرورش تغییرات و اصلاحات اساسی و زیربنایی بوجود آورند. به نظر آنان در عالی ترین شرایط ، راهنمایان آموزشی كسانی هستند كه بر اجرای صحیح برنامه ها و خط مشی های جدید آموزشی ، روشهای عملیاتی استاندارد كار، حفظ و ارتقای معیارها و كیفیت تدریس و یادگیری و سرانجام اصلاح و بهبود فرآیند تدریس و یادگیری نظارت دارند. آنان همچنین می توانند برای ایجاد تغییرات مقطعی و    كوتاه مدتی كه به اصلاح آموزشی در موقعیت ، زمان و مكان خاصی منجر می شود زمینه مناسب و آماده ای فراهم كنند.

به هر حال راهنمایان آموزشی چه مبتكر و آغازگر تغییرات و تحولات در آموزش و پرورش و مدرسه باشند و چه كنترل كننده خط مشی و برنامه های آموزشی و عملیات اجرایی ؛ هدفشان این است كه مطمئن شوند برنامه ها مطابق طرحهای پیش بینی شده با موفقیت اجرا می شود و مدارس ،  دانش آموزان و معلمان به اهدافشان دست می یابند.

اگر قرار باشد راهنمایان آموزشی در تغییر ، اصلاح و ارتقای كیفیت تدریس و یادگیری و برنامه درسی نقش اساسی داشته باشند ، باید خواهی نخواهی از نقش سنتی و دیوانسالارانه خود خارج شده ، در اصلاحات آموزشی و برنامه های آینده آموزش و پرورش نقش تحولی ، انتقالی و پیشگامی ایفا كنند.    به تعبیر سرجیووانی و استارت (1993) فرایند نظارت و راهنمایی باید فرایند عقلانی و منطقی «تفكر مجدد» در مورد یادگیری و محیط كلاس و مدرسه تلقی شود، در ارزشیابی عملكرد معلمان و كنترل دیوانسالارانه آنان به روشهای دیرینه و سنتی تفكر مجدد در مورد یادگیری و تدریس و محیط كلاس و مدرسه باید با كمك معلمان ، مدیران و متخصصان دیگر انجام گیرد. راهنمایان آموزشی باید این وظیفه و مسئولیت جدید را با تعهد اخلاقی نسبت به دانش آموزان ، معلمان و نظام آموزشی انجام دهند. آنان باید مأموریت جدید آموزش و پرورش را در دنیایی كه بسرعت و از روی قهر و اجبار در حال تغییر مستمر است در ك كنند، اهداف و مقاصد آن را بشناسند ، تعریف و تحلیل مجدد از دانش آموز ، معلم و مدرسه داشته باشند و آنگاه فعالیتهای آموزشی و پرورشی را در جهت تحقق این مأموریت ، اهداف و مقاصد جدید هدایت و رهبری كنند.


 

1_ نظارت و راهنمایی آموزشی . نیكنامی ، مصطفی . انتشارات سمت . سال 1377

 

هدف راهنمایان آموزشی در آینده باید غنی سازی بعد تفكر انتقادی در مورد اجزای نظام آموزشی باشد ، نه اجرای روشهای قدیمی و منسوخ و غیر مؤثر . آنان باید به عنوان افرادی حرفه ای كه كارشان بررسی پیچیدگیهای رفتار و رشد انسان ، فرایند تدریس و یادگیری ، انگیزش معلمان و دانش آموزان ، طراحی برنامه درسی و هدایت و رهبری آموزشی است ، در فراهم ساختن محیط بهترو مناسب تری برای جوانان با دیگر متخصصان همكاری حرفه ای متقابل و گسترده ای داشته باشند.

آنان باید بنا به ضرورت زمانی ، در همه جنبه های كار معلم و دانش آموز صاحبنظر باشند، بطوری كه بتوانند آنها را بهتر در مسیر آینده شان هدایت كنند.

درمدارس به عنوان جوامع یادگیری (به جای سازمانهای آموزشی ) ، تعهدات اخلاقی راهنمایان آموزشی نسبت به معلم و   دانش آموز باید گسترش یابد. این تعهدات اخلاقی باید به صورت هنجارها ، ارزشها و باورهایی كه مورد پذیرش و اعتماد معلمان و دانش آموزان است متجلی شود . مبنای رفتار راهنمایان آموزشی در آینده باید معیارها و تعهدات اخلاقی نسبت به تحقق مأموریت اصلی آموزش و پرورش ، یعنی رشد و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان باشد . قوانین و مقررات سازمانی نباید در مدرسه و كلاس درس بر جریانهای آموزشی و انسانی حاكم گردد، بلكه باید تسهیل كننده و پیش برنده فرآیند آموزش و یادگیری و رشد و پیشرفت معلمان و دانش آموزان باشد. اهمیت قوانین و مقررات و مبنا قرار گرفتن آنها در رفتارهای سازمانی تا حدی است كه انگیزه های قوی و بالای معلمان و       دانش آموزان برای كار و تلاش تقویت شود.

در چهارچوب مأموریت جدید آموزشی و پرورشی ، تعهد اخلاقی نظارت و راهنمایی آموزشی (نه به حكم قانون ، نه از روی اكراه و نه از روی سنت دیرینه و عادت) كمك كردن به تحقق مأموریت جدید است . نه تنها راهنمایان آموزشی باید به صورت یك باور و ارزش نهادی شده و باطناً به این تعهد اخلاقی اعتقاد داشته باشند بلكه مسئولان و مدیران ارشد آموزش و پرورش و مدیران مدارس و معلمان نیز باید به آن اعتقاد راسخ پیدا كنند. همه افراد مسئول و ذینفع در جامعه آموزش و پرورش باید در قبال مأموریت جدید آن تعهد اخلاقی داشته باشند و عملاً آن را در فعالیتهای خود بروز دهند.

هنگامی كه معلمان ، مدیران ، والدین ، دانش آموزان و جامعه در تلاش برای نیل به مأموریت جدید آموزش و پرورش درك صحیحی از تغییرات و تحولاتی كه باید انجام گیرد نداشته باشند و تعارض بین افراد و مقاومت در مقابل تغییرات شدت یابد ، نقش راهنمایان آموزشی در رفع تعارضات و كاهش مقاومتها در مقابل تغییرات نمایان می شود. وظیفه راهنمای آموزشی در آینده ایجاب می كند كه برای نزدیك كردن افكار و نظریات جناحهای ذینفع در آموزش و پرورش با آنان همكاری نزدیك و مستمر داشته باشند و تمام كوشش خود را برای ایجاد یكپارچگی و وحدت در آنان بكار گیرد.

رشد جوانان ، توسعه آموزش و پرورش و توسعه ملی در گرو توجه خاص به نیروی انسانی در آموزش و پرورش است . اگر می خواهیم آموزش معنا پیدا كند ، خلاقیتها بارور گردد ، بهره وری نیروی انسانی بالا رود، اهداف و معیارهای بالایی از عملكرد بدست آید ، باید تحولی فكری و تعهدی اخلاقی در قبال تحقق مأموریت جدید آموزش و پرورش و نظارت و راهنمایی آموزشی درجهان متحول امروزی و قرن نامطمئن آینده در تك تك آحاد و مسئولان و مجریان آموزش و پرورش بوجود آوریم .

در قرن آینده آموزش و پرورشی در مأموریتش برای جامعه و جوانان موفق است كه بتواند به قدری كه مؤید و تضمین كننده موفقیت ملی و جهانی باشد اولویت ها و سرمایه های لازم را به آموزش و پرورش اختصاص دهد.

منابع :

1_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی . وكیلیان ، منوچهر . انتشارات دانشگاه پیام نور . 1380

2_ جزوه نظارت و راهنمایی تعلیماتی ، رحیمیان ، حمید دانشگاه تهران . دانشكده علوم تربیتی . 1373

3_ نظارت و راهنمایی آموزشی . نیكنامی ، مصطفی . انتشارات سمت . 1377

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 8 بهمن 1389 18:13

Cialis generic
دوشنبه 7 خرداد 1397 04:56

Seriously all kinds of fantastic material.
cialis ahumada warnings for cialis tadalafil 20 mg cialis 5mg prix cialis per paypa bulk cialis cialis alternative buy cialis online tadalafil 5mg cialis online nederland
Final Grade Calculator
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 22:21
There's certainly a great deal to learn about this subject.

I like all the points you have made.
Viagra levitra
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 08:39

Terrific posts. Thanks a lot.
buy cheap viagra buy viagra tablets how to buy viagra online safely order viagra cheap is sildenafil generic buy viagra brand buy viagra with prescription online buy viagra canadian pharmacy getting viagra buy viagra online overnight delivery
Buy generic cialis
شنبه 18 فروردین 1397 00:19

Cheers. I value it.
cialis in sconto cialis 5 mg scheda tecnica click now cialis from canada cipla cialis online we choice free trial of cialis purchase once a day cialis cialis in sconto cialis reviews cialis soft tabs for sale cialis kamagra levitra
Cialis 20 mg
جمعه 3 فروردین 1397 22:23

You revealed that really well.
cialis online nederland generic cialis review uk online cialis cialis dosage cialis savings card cialis rezeptfrei cialis official site viagra or cialis achat cialis en suisse try it no rx cialis
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 22:54
من به سادگی نمی توانستم وبسایت خود را قبل از پیشنهاد آن برسانم
من واقعا دوست معمولی اطلاعات شخصی که به مهمانان شما عرضه می شود؟
به طور دائم به بررسی پست های جدیدی می پردازد
آزمون آیین نامه رانندگی
جمعه 6 بهمن 1396 08:39
ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود
megapolis cheats
پنجشنبه 28 دی 1396 05:27
پست خوب من چیزی کاملا جدید و چالش برانگیز در وبسایتها را به صورت روزمره فرا می گیرم.
همیشه جالب خواهد بود که از طریق مطالب دیگر نویسندگان بخوانید و چیزی را از وب سایت های خود بخوانید.
free Nintendo Switch
پنجشنبه 7 دی 1396 21:25
Je suis curieux de savoir quel système de blog vous travaillez
avec? Je rencontre de petits problèmes de sécurité avec mon dernier site web
et j'aimerais trouver quelque chose de plus sûr. Avez-vous des suggestions?
cam4 token generator password rar
چهارشنبه 22 آذر 1396 01:55
من به دیدن هر روز وبلاگ ها و سایت ها برای خواندن مقالات،
اما این وب سایت به پست های کیفیت مبتنی بر می دهد.
clash royale free gems
جمعه 17 آذر 1396 00:46
مسائل فوق العاده اینجا من بسیار خوشحالم که مقاله شما را نگاه کنم.
خیلی ممنونم و من به دنبال شما هستم.
لطفا ایمیل من را رها کن
medicare supplemental plans
جمعه 3 آذر 1396 17:24
پست بسیار خوبی است من فقط بر وبلاگ شما تکان دادم و آرزو داشتم بگویم که واقعا از مرور لذت بردم
پست های وبلاگ شما در هر صورت من به شما اشتراک خواهد شد
خوراک RSS و امیدوارم که شما خیلی زود نوشتید!
std testing price
پنجشنبه 18 آبان 1396 01:30
من دوست داشتم تا آنجا که انجام خواهم داد
درست همین جا. طرح جذاب است، موضوع نویسنده شما شیک است.

با این وجود، شما فرمان می دهید که از این کار لذت می برید
شما مایل به ارائه موارد زیر هستید. ناخوشایند بدون شک
بیشتر از قبل سعی کنید دوباره از دقیقا مشابه همان تقریبا اغلب در داخل مورد شما سپر این پیاده روی.
best supplement insurance plans
یکشنبه 14 آبان 1396 02:23
من معتقدم تمام مفاهیم که در پست خود ارائه کرده اید.
آنها واقعا قانع کننده هستند و قطعا می تواند کار کند.
با این وجود، این پست ها برای تازه کاران خیلی خلاصه است.
ممکن است لطفا آنها را کمی بعد از آن گسترش دهید
زمان؟ از پست شما متشکرم
how much do std tests cost
شنبه 13 آبان 1396 18:01
من حتی نمی دانم که چطور به اینجا رسیدم، اما این را فکر کردم
پست خوب بود من نمی دانم شما چه کسی هستید اما مطمئنا اگر به گذشته نرسیدید به وبلاگنویسی معروف می روید؛ خوش آمدید!
best psychic medium reading
چهارشنبه 10 آبان 1396 22:33
این شرم است که شما یک دکمه اهدا ندارید! من قطعا به این وبلاگ فوق العاده اهدا می کنم!
من حدس می زنم در حال حاضر من برای نشانه و حل و فصل حل و فصل
اضافه کردن خوراک RSS به حساب Google من
منتظر به روز رسانی های جدید و صحبت خواهم کرد
در مورد این وب سایت با گروه فیس بوک من به زودی گپ بزنید
phone psychic reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 12:08
آیا در این وبلاگ یک مشکل اسپم دارید؛ من همچنین یک وبلاگ نویس هستم و مایل بودم وضعیت شما را بدانم؛ بسیاری از ما برخی از روش های خوب را ایجاد کرده اند و ما به دنبال تکنیک های تجاری با افراد دیگر هستیم، مطمئن شوید که من را شلیک کنید
اگر علاقه مند به ایمیل باشد
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 11:44
پسر! این محصولات شما اعجاب اور است. من چیزهای قبلی را درک می کنم و شما هم خیلی با شکوه هستید.
در واقع آنچه را که در اینجا به دست آورده اید، دوست دارم، واقعا دوست دارم آنچه را که می گویم و نحوه بیان آن را بگویید.
شما آن را سرگرم کننده و شما هنوز هم برای نگه داشتن آن هوشمندانه مراقبت.
من نمی تونم صبر کنم تا خیلی بیشتر از شما بخوانم این در واقع یک سایت فوق العاده است.
private std screening
دوشنبه 20 شهریور 1396 09:40
با تشکر از به اشتراک گذاشتن چنین ایده ای دلسوزانه، نوشتن مقاله لذت بخش است، به همین دلیل من آن را به طور کامل خوانده ام
cheap psychic readings
دوشنبه 20 شهریور 1396 08:11
به نظر شما به چه معناست که من می دانم که میزبان وب شما چه کار می کند؟
من وبلاگ خود را در 3 مرورگر اینترنت مختلف و من بارگذاری کرده ام
باید بگویم این وبلاگ بارها بسیار سریعتر و سپس بیشتر. آیا شما می توانید یک ارائه دهنده خدمات میزبانی وب مناسب را با قیمت مناسب پیشنهاد دهید؟
ممنونم و بابتش سپاسگذارم!
std testing near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 01:31
نوشتن خوب من کاملا این سایت را دوست دارم با تشکر!
chaturbate token generator reddit
دوشنبه 13 شهریور 1396 09:42
Thanks for every other magnificent article.
Where else could anybody get that kind of information in such an ideal means of writing?
I have a presentation next week, and I'm on the search
for such information.
http://plaza.rakuten.co.jp/johnnywalczyk/diary/201507090000
سه شنبه 17 مرداد 1396 11:43
Hey there! I know this is kind of off topic but I was wondering which blog platform are you using for
this site? I'm getting tired of Wordpress because I've had problems with hackers and I'm looking at options for
another platform. I would be fantastic if you could point me in the direction of a good
platform.
Why does it hurt right above my heel?
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:53
Have you ever considered publishing an e-book or guest authoring
on other blogs? I have a blog based upon on the same topics you discuss and would love to have you share
some stories/information. I know my audience would value your work.
If you're even remotely interested, feel free to shoot me an e mail.
Foot Pain
یکشنبه 15 مرداد 1396 14:06
I constantly emailed this web site post page to all my friends, because if
like to read it afterward my contacts will too.
chaturbate token hack work
پنجشنبه 12 مرداد 1396 22:20
Today, I went to the beach front with my children. I found a sea shell and
gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put the shell to her ear
and screamed. There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is completely off topic but I had to tell someone!
Arden
سه شنبه 10 مرداد 1396 21:21
It's very easy to find out any topic on net as compared to books, as I found this paragraph at this website.
Can you have an operation to make you taller?
شنبه 7 مرداد 1396 19:10
Hi there! Do you know if they make any plugins to help with Search Engine Optimization? I'm trying
to get my blog to rank for some targeted keywords but I'm not
seeing very good success. If you know of any please share.

Thanks!
https://jackquelinescrudato.wordpress.com
پنجشنبه 29 تیر 1396 00:36
Very rapidly this site will be famous among all blogging visitors, due to it's fastidious posts
Tamera
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 22:45
Hello, I check your new stuff like every week. Your story-telling style is witty,
keep up the good work!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30