تبلیغات
وبلاگی برای اشتراک دیدگاه های اموزشی - نظارت و راهنمایی آموزشی


درباره وبلاگ:

آرشیو:

آخرین پستها :

پیوندها:

نویسندگان:

آمار وبلاگ:


Admin Logo themebox

نظارت و راهنمایی آموزشی

نوشته شده توسط:حسینی الوند
جمعه 8 بهمن 1389-12:23

مقدمه :

 

از آغاز پیدایش آموزش و پرورش رسمی درجوامع تا به امروز تغییرات و تحولات بسیاری در نظام های آموزشی روی داده است وقتی كه مردم كشورها در دوره های خاصی آموزش و پرورش را قادر به پاسخگویی به مسائل و مشكلات و نیازهای خود نیافته اند به اشكال گوناگون نارضایتی خود را بروز داده و توانایی و كارآیی مدیران و رهبران آموزش و پرورش را زیر سئوال برده اند. بدیهی است امروز هم به مدیریتهای نامطلوب و غیر مؤثر كه به از هم گسیختگی آموزش و پرورش منجر می گردد اكتفا نخواهند كرد.

.

 

صاحبنظران آموزش و پرورش عموماً بر این عقیده هستند كه كیفیت مدیریت فعالیتهای آموزشی ، مهمترین شاخص سطح كفایت و اثربخشی كل برنامه های آموزشی است زیرا مدیریت با نقش تعیین كننده و مؤثری كه در امر هدایت و رهبری فرآیندهای آموزشی و پرورشی در جهت هدفهای آن دارد بالقوه هم می تواند موجب پیشرفت آن گردد و هم موجب از هم پاشیدگی آن . بنابراین برای استفاده عاقلانه و مقتصدانه از زمان  ، سرمایه ، كار و تلاش نیروی انسانی به منظور نیل به هدفهای عام آموزش و پرورش در سطح ملی و هدفهای خاص آموزش و یادگیری در سطح آموزشگاهی باید به آموزش و تربیت تخصصی افرادی مبادرت كرد كه واجد ویژگیهای بارز و حرفه ای مدیریتی هستند ، به عبارت دیگر، باید سرمایه گذاری برای آموزش و آماده سازی مدیران آموزشی در آموزش و پرورش در اولویت قرار بگیرد به حدی كه مؤید پیشرفت و ترقی آموزش و پرورش باشد و موجب ركود یا از هم گسیختگی آن نگردد.

به اعتقاد صاحبنظران سازمانی ، یكی از بهترین روشها برای ایجاد و حفظ نظام آموزشی خوب ، تربیت افراد كارآمد و متخصص به منظور مدیریت و رهبری این نظام است . مدیریت و رهبری آموزش و پرورش در بسط و توسعه هر حركت ، تصمیم یا برنامه مهمی كه برای بهبود شرابط اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی هر جامعه طراحی می شود حائز اهمیت بسیاری است . با توجه به اینكه راه حلهای نهایی مسائل و مشكلات آموزشی نیز در دست رهبران آموزشی است ، باید قابلیتها و تواناییهای بالقوه مدیران تا حد امكان رشد و پرورش یابد. در میان گروه مدیران و رهبران آموزشی ، راهنمایان آموزشی از عناصر بسیار مهم به شمار می روند و نقش اساسی در تحقق هدفهای آموزشی ایفا می كنند.

نظارت و راهنمایی آموزشی از وظایف مهمی است كه برای اداره نظام آموزشی خوب ضرورت دارد و هدف اصلی آن اصلاح و بهبود وضع آموزشی است وجود برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی و كیفیت تداوم آن در تحقق هدفهای آموزشی نقش تعیین كننده ای دارد. امروزه راهنمایان آموزشی به منظور اصلاح وضع آموزشی تحت عنوان رهبران آموزشی با معلمان و به كمك آنان كار و فعالیت می كنند و از طریق همكاری حرفه ای سعی در ارتقای كیفیت عملكرد معلمان و رفع مسائل و مشكلات آنان دارند. اگر چه برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی و عناوین راهنمایان آموزشی در نظامهای آموزشی مختلف متفاوت است اما وظایف آنان كم و بیش مشابه است .

راهنمایان آموزشی در نظامهای آموزشی كشورهای مختلف جهان در موقعیتهای گوناگون و ادوار مختلف با عناوینی از قبیل معلم راهنما، معلم سرپرست ، معلم مشاور، معلم استاد ، معاون آموزشی منطقه ، ناظر یا سرپرست آموزشی ، بازرس ، بازرس آموزشی ، رئیس آموزش و پرورش منطقه ، هماهنگ كننده  برنامه های آموزشی ، مدیر گروه آموزشی ، مشاور تخصصی ، برنامه ریز امور آموزشی و راهنمای آموزشی نامیده شده اند اما وظیفه اصلی آنان با هر عنوانی كه نامیده شوند و در هر پست و مقامی كه خدمت كنند، برقراری ارتباط ، كار و همكاری حرفه ای با معلمان و كمك  به آنان است تا بهتر رشد و پرورش یابند و بدین وسیله فرآیند تدریس و یادگیری را اصلاح كنند، عملكرد مؤثرتری داشته باشند و در نهایت نتایج آموزشی مطلوب تری بدست آورند.

رشد و پرورش بهتر معلمان به معنای رشد و پرورش بهتر دانش آموزان و نیز موفقیت برنامه های نظارت و راهنمایی آموزشی است كه رضایت و حمایت عمومی از مدارس را در پی دارد ، هدفی كه نظارت و راهنمایی آموزشی در نظامهای آموزشی درصدد نیل به آن است ویژگیهای نظارت و راهنمایی تعلیماتی جدید( 1):

امروزه نظارت و راهنمایی تعلیماتی در راستای بهبود فرآیند یاددهی یادگیری و رشد حرفه ای معلمان و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان سیر می كند و اهداف آن بر این مبنا استوار شده كه معلمان روز بروز قوی تر و مسلط تر گردیده و دانش آموزان در محیطهای آموزشی با كسب تجربیات ارزنده از لحاظ علمی موفقیتهای چشمگیری بدست آورند. نیكنامی (1372) به نقل از صاحبنظران تعلیم و تربیت ، ویژگیهای زیر را برای نظارت و راهنمایی تعلیماتی جدید عنوان می كند:

1_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی نوین ضمن توجه به اصول و مبانی تعلیم و تربیت بایستی اشاعه یادگیری جهت دار و معنی دار را ترغیب كند.

2_ هدف نظارت و راهنمایی تعلیماتی جدید باید مبتنی بر اصلاح كل فرآیند یاددهی یادگیری باشد و نه صرفاً بر اصلاح كار معلمان محدود گردد.

3_ كلیه كسانی كه حاصل كار آنان در نهایت بر محیطهای آموزشی و شرایط و جریان آموزشی اثر        می گذارد بایستی در برنامه نظارت و راهنمایی تعلیماتی لحاظ گردند.

4_ معلم در فرآیند آموزشی باید به عنوان یك عنصر شایسته و ارزنده جایگاه خاصی در ارتباط و همكاری با سایر كاركنان داشته و سعی كند بیشترین بازدهی آموزشی را برای دانش آموزان داشته باشد.

1_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی . وكیلیان ، منوچهر انتشارات دانشگاه پیام نور 1380

 

5_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی بایستی بخشی از كار معلم چه دركلاس درس و چه در خارج از كلاس درس باشد.

6_ تمام افرادی كه قادرند در رفع مسائل و مشكلات آموزشی و بهبود ارتقای آن نقشی ایفا كنند بایستی عملاً در این فرآیند شركت داشته باشند.

7_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی نوین بر این فرض است كه آموزش و پرورش ضمن اینكه فعالیتی مشاركت جویانه است بر مبنای خلاقیت و پویاییهای فردی و گروهی عمل می كند.

8_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید مبتنی بر روابط پسندیده باشد تا بازدهی هر چه بیشتر معلمان و مدیران حاصل گردد. به اعتقاد صاحبنظران روحیه گروهی ، مشاركت گروهی ، پیوستگی و خلاقیت گروهی مستلزم وجود روابط انسانی سالم و سازنده در سازمان می باشد.

9_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید جامع الاطراف باشد و شامل كلیه برنامه ها، فرآیندها ، شرایط یادگیری ، محیطهای آموزشی ، ابزار و وسایل ، تجهیزات ، تسهیلات و نیروی انسانی گردد.

10_ امروزه به همان اندازه كه آموزش اهمیت دارد تحقیقات نیز مهم می باشد از اینرو نظارت و راهنمایی تعلیماتی باید جنبه علمی و پژوهشی داشته و راهنمایان تعلیماتی ، مدیران ، معلمان و دانش آموزان در انجام پژوهشها شركت فعال داشته باشند.

تجربه تدریس (1):

از جمله عوامل متعددی كه در موفقیت راهنمایان تعلیماتی دخیل می باشند می توان از تجربه در تدریس نام برد. صاحبنظران نكات قابل توجهی را درخصوص اثرات تجربه تدریس در پیشبرد اهداف آموزشی مطرح ساخته اند كه برخی از آنها به قرار زیر می باشد:

1_ تجربه در تدریس و آمادگی راهنمایان تعلیماتی برای تدریس در واقع دلیلی بر علاقه ، عشق و تعهد قبلی آنان درباره تعلیم و تربیت كودكان به شمار می رود.

2_ تجربه در تدریس راهنمای تعلیماتی موجب می گردد كه وی درك و فهم درستی چه از نظر فعالیتهای معلمان و چه از نظرات و مسایل آموزشی ایشان داشته باشد.

3_ تجربه در تدریس بینش لازم را در این زمینه كه مدرسه یك نهاد اجتماعی است در راهنمای تعلیماتی بوجود می آورد.

4_ تجربه در تدریس ، راهنمایان تعلیماتی را در موضعی قرار می دهد تا به سهولت شرایطی را كه به امر یادگیری كمك می كند درك نمایند و در جهت فراهم آوردن آن شرایط هر چه بیشتر كوشش كنند.

1- نظارت و راهنمایی تعلیماتی . وكیلیان ، منوچهر . انتشارات دانشگاه پیام نور. 1380

5_ راهنمایان تعلیماتی كه تجربه و آمادگی بیشتری در تدریس دارند سریعتر توسط مدیران و معلمان پذیرفته شده و بهتر می توانند با آنان در جهت یاددهی یادگیری دانش آموزان ارتباط برقرار سازند.

بسیاری از اندیشمندان ، مشكلات راهنمایان تعلیماتی را ناتوانی در ایجاد رابطه مفید و برقراری تفاهم مؤثر با معلمان و مدیران ذكر كرده اند. مضافاً به منظور آنكه معلمان بیشتر به ارزش و مقام خود پی برده و محیط را طوری آماده سازند كه دانش آموزان در هر فرصتی از تواناییهای خود حداكثر استفاده را ببرند راهنمایان تعلیماتی بایستی نكات چندی را به قرار زیر به منظور بهبود امر نظارت و راهنمایی تعلیماتی مورد توجه قرار دهند:

1_ اهداف و فلسفه های نظارت و راهنمایی تعلیماتی را بخوبی بشناسند و كلیه معلمان و مدیران رابا این اهداف و فلسفه ها آشنا سازند.

2_ كلیه مدیران و معلمان را چه باتجربه و چه كم تجربه ، مورد تكریم قرار داده و به طرق مختلف به شخصیت آنان احترام بگذارند.

3_ به اظهار نظرهای مدیران و معلمان و سایر كاركنان مدرسه توجه نشان داده و پیشنهادهای سازنده آنان را به منظور بهبود آموزشی و پرورشی مدرسه لحاظ كنند.

4_ روحیه معلمان و مدیران حوزه فعالیت خود را بخوبی شناخته و در تقویت هر چه بیشتر آنان تلاش نمایند.

5_ با بهادادن به روابط انسانی كه روز به روز در مناسبات انسانها گسترش می یابد فضای مدرسه را به فضایی سالم و صمیمی و بالنده مبدل سازند.

6_ شنوه خوبی باشند و به مسائل معلمان و مدیران به دقت گوش داده و در رفع و حل مسائل ، هم از خود آنان  و هم از متخصصان كمك بگیرند.

7_ صمیمی و خونگرم بوده و در جهت ایجاد رضایت خاطر معلمان و مدیران بكوشند.

8_ بانظریه های یادگیری ، اصول برنامه ریزی آموزشی و درسی ، روشهای تدریس و بطور كلی طراحی آموزشی آشنا بوده و در فرایند آموزش و پرورش مدرسه و نحوه رهبری آموزشی خود ، معلمان را به استفاده از اصول و نظریه های ترتیبی ترغیب نمایند.

9_ اعتماد معلمان و مدیران را به خود جلب كرده تا آنان برای رفع نیازهای آموزشی خویش به ایشان مراجعه نموده و توصیه های آنان را با اطمینان بیشتری به كار گیرند.

10_ مانند هر مربی دیگری نیاز به مطالعه مستمر داشته تا از مطالب و اصطلاحات جدید درخصوص نظارت و راهنمایی تعلیماتی اطلاع یافته و خود را در سطح مسائل جاری ، علمی و حرفه ای قرار دهند.

11_ نقش راهنمای تعلیماتی در محیط های آموزشی باید براساس تقویت ، حمایت ، همكاری و یاری معلم و مدیر مبتنی باشد نه بر صدور دستور و امریه ، تا تحقق اهداف ترتیبی امكان پذیر گردد.

12_ تا می توانند بایستی نظرات و پیشنهادهای سازنده معلمان و مدیران را مورد استقبال گرم و دوستانه قرار داده و با استفاده از آنها در اتخاذ تصمیمات ، ایشان را در ادامه همكاری و شركت فعال در محیطهای آموزشی تشویق نمایند.

13_ نظارت و راهنمایی تعلمیاتی به الگو یا روش خاصی محدود نمی گردد از اینرو راهنمایان تعلیماتی باید براساس تحقیقات و نظرات اندیشمندان و تجارب ارزنده خویش همواره راههای مؤثر و قاطع تری برای كار كردن مطلوب با معلمان و مدیران را جستجو كنند.

14_ همچنانكه نظارت مداوم و اعمال كننده زیاد ، آزادی عمل معلمان و مدیران را سلب می كند، همانطور هم نظارت محدود و كنترل ناكافی موجب می گردد كه نیروها و منابع مفید در سازمانهای آموزشی به نحو مطلوب مورد بهره برداری قرار نگرفته و در نتیجه نیل به اهداف سازمانی مشكل گردد. از اینرو راهنمایان تعلیماتی باید چنان تعادلی بین نظارت و كنترل معلمان و مدیران و آزادی عمل آنان بوجود آورند كه     زمینه های رشد محیطهای آموزشی و توسعه خلاقیتهای معلمان و مدیران فراهم گردد.

15_ تا می توانند در اجرای طرحهای آزمایشی برنامه های درسی و ارزشیابی از وسایل آموزشی و تجویز و نمایش فنون جدید تدریس پیشگام و پیشتاز بوده تا امر نظارت و راهنمایی همچنان پویایی خود را حفظ كند.

16_ بایستی خدمات برجسته و كارهای ممتاز معلمان و مدیران را مورد تشویق و تقدیر قرار داده و ترتیبی اتخاذ كنند كه این قبیل اقدامات به طرق مختلف به اطلاع یكایك معلمان برسد . این كار چنانكه كیمبل وایلز می نویسد 2 حسن دارد:

1) موجب می شود تا معلمی كه به اقدامات برجسته مبادرت كرده تشویق گردیده و در نتیجه كوشش های خود را افزونتر سازد.

2) باعث می شود تا سایر معلمان و مدیران در اجرای فعالیتهای مشابه و جدید تشویق و ترغیب گردند.

مسئولیتهای حرفه ای ناظر آموزشی (1):

1_ مسئولیت ناظر در قبال خویشتن :

فقط زمانی كه انسان آموخته باشد به خود احترام بگذارد می تواند احترام به دیگران را نسبت به خود جلب كند. او باید برای عقاید ، آرا و طرحهای خویش احترام قائل باشد بدون اینكه دچار تعصب غیرمنطقی شود.

1_ جزوه نظارت و راهنمایی تعلیماتی . رحیمیان ، حمید . دانشگاه تهران . دانشكده علوم تربیتی . سال 1373

2_ مسئولیت ناظر در قبال دانش آموزان  :

بچه ها یكی از بزرگترین مسئولیتهای مربی را تشكیل می دهند مسئولیتی كه تا پایان دوران معلمی بخش عظیمی از تلاشهای مربی را به خود اختصاص می دهد. برای فراهم آوردن بهترین بهره آموزشی برای دانش آموزان لازم است كه مربی نیازهای آنان را بطور منظم و حساب شده مطالعه و تحلیل كند. نیازهای حال و آینده بچه ها باید در نظر مربی باشد ، این نیازها بایستی مبنای برنامه ریزی آموزشی برای دانش آموزان قرار گیرد.

3_ مسئولیت ناظر در قبال حامیان مدرسه :

اگر مربی در مدرسه بعنوان فردی لایق شناخته شود كه افراد جامعه و والدین بتوانند به او اعتماد كنند او قادر به اداره  موفقیت آمیز و رهبری عملكرد آرام و مؤثری در مدرسه خواهد بود.

4_ مسئولیت ناظر در قبال كاركنان مدرسه :

اگر ناظر به آنچه می گوید عامل باشد راحت تر می تواند معلمان را تشویق به عمل كند. ناظری كه در رفتارش با معلمان رعایت اصول دموكراسی را می كند می تواند توقع داشته باشد كه ملعمان با       دانش آموزان در كلاس رفتار مشابهی داشته باشند.

5_ مسئولیت ناظر در قبال رئیس منطقه و مقامات بالاتر :

ناظر در مقابل كسانی كه او را به این منصب گماشته اند مسئول است . مسئولیت او نشانگر وفاداری به اهداف كلی آموزش و پرورش است . ناظر باید بدون نگرش شخصی به مسایل و مشكلات مدرسه به شكل مناسب به حل آنها بپردازد. در واقع كسی كه نظارت آموزشی مدرسه را به عهده دارد باید در برقراری رابطه با مدیران بالاتر در سطح منطقه و استان با بصیرت و دقت عمل كند.

6_ مسئولیت ناظر در قبال همكاران و هم حرفه ای های خویش :

ناظر در قبال مدرسه عضو مهمی از حرفه و رشته نظارت و راهنمایی تعلیماتی است . عضویت چنین رشته تخصصی ایجاب می كند كه ناظر به گونه ای عمل كند كه به اعتبار هم حرفه ای خویش لطمه نزند. ناظران باید مشورت یكدیگر مشكلات آموزشی مدارس را حل كنند. لذا ضروریست كه با هم رابطه داشته باشند. برای آموزش و پرورش كشور لازم است كه امكانات ایجاد انجمنهای حرفه ای تخصصی را برای مربیان در حرفه های مختلف آموزش و پرورش فراهم نماید. زیرا از طریق این مؤسسات می توان تبادل اطلاعات و رشد حرفه ای ناظران را قوت بخشید.

نتیجه گیری (1) :

از دیدگاه نظریه پردازان سازمانی ، راهنمایان آموزشی افرادی هستند كه نمی توانند در آموزش و پرورش تغییرات و اصلاحات اساسی و زیربنایی بوجود آورند. به نظر آنان در عالی ترین شرایط ، راهنمایان آموزشی كسانی هستند كه بر اجرای صحیح برنامه ها و خط مشی های جدید آموزشی ، روشهای عملیاتی استاندارد كار، حفظ و ارتقای معیارها و كیفیت تدریس و یادگیری و سرانجام اصلاح و بهبود فرآیند تدریس و یادگیری نظارت دارند. آنان همچنین می توانند برای ایجاد تغییرات مقطعی و    كوتاه مدتی كه به اصلاح آموزشی در موقعیت ، زمان و مكان خاصی منجر می شود زمینه مناسب و آماده ای فراهم كنند.

به هر حال راهنمایان آموزشی چه مبتكر و آغازگر تغییرات و تحولات در آموزش و پرورش و مدرسه باشند و چه كنترل كننده خط مشی و برنامه های آموزشی و عملیات اجرایی ؛ هدفشان این است كه مطمئن شوند برنامه ها مطابق طرحهای پیش بینی شده با موفقیت اجرا می شود و مدارس ،  دانش آموزان و معلمان به اهدافشان دست می یابند.

اگر قرار باشد راهنمایان آموزشی در تغییر ، اصلاح و ارتقای كیفیت تدریس و یادگیری و برنامه درسی نقش اساسی داشته باشند ، باید خواهی نخواهی از نقش سنتی و دیوانسالارانه خود خارج شده ، در اصلاحات آموزشی و برنامه های آینده آموزش و پرورش نقش تحولی ، انتقالی و پیشگامی ایفا كنند.    به تعبیر سرجیووانی و استارت (1993) فرایند نظارت و راهنمایی باید فرایند عقلانی و منطقی «تفكر مجدد» در مورد یادگیری و محیط كلاس و مدرسه تلقی شود، در ارزشیابی عملكرد معلمان و كنترل دیوانسالارانه آنان به روشهای دیرینه و سنتی تفكر مجدد در مورد یادگیری و تدریس و محیط كلاس و مدرسه باید با كمك معلمان ، مدیران و متخصصان دیگر انجام گیرد. راهنمایان آموزشی باید این وظیفه و مسئولیت جدید را با تعهد اخلاقی نسبت به دانش آموزان ، معلمان و نظام آموزشی انجام دهند. آنان باید مأموریت جدید آموزش و پرورش را در دنیایی كه بسرعت و از روی قهر و اجبار در حال تغییر مستمر است در ك كنند، اهداف و مقاصد آن را بشناسند ، تعریف و تحلیل مجدد از دانش آموز ، معلم و مدرسه داشته باشند و آنگاه فعالیتهای آموزشی و پرورشی را در جهت تحقق این مأموریت ، اهداف و مقاصد جدید هدایت و رهبری كنند.


 

1_ نظارت و راهنمایی آموزشی . نیكنامی ، مصطفی . انتشارات سمت . سال 1377

 

هدف راهنمایان آموزشی در آینده باید غنی سازی بعد تفكر انتقادی در مورد اجزای نظام آموزشی باشد ، نه اجرای روشهای قدیمی و منسوخ و غیر مؤثر . آنان باید به عنوان افرادی حرفه ای كه كارشان بررسی پیچیدگیهای رفتار و رشد انسان ، فرایند تدریس و یادگیری ، انگیزش معلمان و دانش آموزان ، طراحی برنامه درسی و هدایت و رهبری آموزشی است ، در فراهم ساختن محیط بهترو مناسب تری برای جوانان با دیگر متخصصان همكاری حرفه ای متقابل و گسترده ای داشته باشند.

آنان باید بنا به ضرورت زمانی ، در همه جنبه های كار معلم و دانش آموز صاحبنظر باشند، بطوری كه بتوانند آنها را بهتر در مسیر آینده شان هدایت كنند.

درمدارس به عنوان جوامع یادگیری (به جای سازمانهای آموزشی ) ، تعهدات اخلاقی راهنمایان آموزشی نسبت به معلم و   دانش آموز باید گسترش یابد. این تعهدات اخلاقی باید به صورت هنجارها ، ارزشها و باورهایی كه مورد پذیرش و اعتماد معلمان و دانش آموزان است متجلی شود . مبنای رفتار راهنمایان آموزشی در آینده باید معیارها و تعهدات اخلاقی نسبت به تحقق مأموریت اصلی آموزش و پرورش ، یعنی رشد و پیشرفت همه جانبه دانش آموزان باشد . قوانین و مقررات سازمانی نباید در مدرسه و كلاس درس بر جریانهای آموزشی و انسانی حاكم گردد، بلكه باید تسهیل كننده و پیش برنده فرآیند آموزش و یادگیری و رشد و پیشرفت معلمان و دانش آموزان باشد. اهمیت قوانین و مقررات و مبنا قرار گرفتن آنها در رفتارهای سازمانی تا حدی است كه انگیزه های قوی و بالای معلمان و       دانش آموزان برای كار و تلاش تقویت شود.

در چهارچوب مأموریت جدید آموزشی و پرورشی ، تعهد اخلاقی نظارت و راهنمایی آموزشی (نه به حكم قانون ، نه از روی اكراه و نه از روی سنت دیرینه و عادت) كمك كردن به تحقق مأموریت جدید است . نه تنها راهنمایان آموزشی باید به صورت یك باور و ارزش نهادی شده و باطناً به این تعهد اخلاقی اعتقاد داشته باشند بلكه مسئولان و مدیران ارشد آموزش و پرورش و مدیران مدارس و معلمان نیز باید به آن اعتقاد راسخ پیدا كنند. همه افراد مسئول و ذینفع در جامعه آموزش و پرورش باید در قبال مأموریت جدید آن تعهد اخلاقی داشته باشند و عملاً آن را در فعالیتهای خود بروز دهند.

هنگامی كه معلمان ، مدیران ، والدین ، دانش آموزان و جامعه در تلاش برای نیل به مأموریت جدید آموزش و پرورش درك صحیحی از تغییرات و تحولاتی كه باید انجام گیرد نداشته باشند و تعارض بین افراد و مقاومت در مقابل تغییرات شدت یابد ، نقش راهنمایان آموزشی در رفع تعارضات و كاهش مقاومتها در مقابل تغییرات نمایان می شود. وظیفه راهنمای آموزشی در آینده ایجاب می كند كه برای نزدیك كردن افكار و نظریات جناحهای ذینفع در آموزش و پرورش با آنان همكاری نزدیك و مستمر داشته باشند و تمام كوشش خود را برای ایجاد یكپارچگی و وحدت در آنان بكار گیرد.

رشد جوانان ، توسعه آموزش و پرورش و توسعه ملی در گرو توجه خاص به نیروی انسانی در آموزش و پرورش است . اگر می خواهیم آموزش معنا پیدا كند ، خلاقیتها بارور گردد ، بهره وری نیروی انسانی بالا رود، اهداف و معیارهای بالایی از عملكرد بدست آید ، باید تحولی فكری و تعهدی اخلاقی در قبال تحقق مأموریت جدید آموزش و پرورش و نظارت و راهنمایی آموزشی درجهان متحول امروزی و قرن نامطمئن آینده در تك تك آحاد و مسئولان و مجریان آموزش و پرورش بوجود آوریم .

در قرن آینده آموزش و پرورشی در مأموریتش برای جامعه و جوانان موفق است كه بتواند به قدری كه مؤید و تضمین كننده موفقیت ملی و جهانی باشد اولویت ها و سرمایه های لازم را به آموزش و پرورش اختصاص دهد.

منابع :

1_ نظارت و راهنمایی تعلیماتی . وكیلیان ، منوچهر . انتشارات دانشگاه پیام نور . 1380

2_ جزوه نظارت و راهنمایی تعلیماتی ، رحیمیان ، حمید دانشگاه تهران . دانشكده علوم تربیتی . 1373

3_ نظارت و راهنمایی آموزشی . نیكنامی ، مصطفی . انتشارات سمت . 1377

 نظرات() 
تاریخ آخرین ویرایش:جمعه 8 بهمن 1389 18:13

http://viagrawwithoutdoctor.com/
چهارشنبه 9 مرداد 1398 00:04

Nicely put, Regards!
canadian pharmacy viagra canada viagra northwest pharmacies trust pharmacy canadian viagra canadiense canadianpharmacyusa24h canada medication canadian pharmacys north west pharmacy canada rx from canada
generic cialis pill online
دوشنبه 3 تیر 1398 08:25

Awesome info. Thank you!
cialis 20 mg cost precios de cialis generico acquisto online cialis american pharmacy cialis sublingual cialis online cialis per paypa 40 mg cialis what if i take cialis dosage amounts prescription doctor cialis cialis with 2 days delivery
http://ledyssi.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 16:29

Thanks a lot! Wonderful stuff.
cialis tablets cialis en mexico precio buy generic cialis cialis lowest price cialis 5 mg buy online prescriptions cialis cialis online precios de cialis generico india cialis 100mg cost india cialis 100mg cost
http://neuprotum.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 01:57

Very well voiced genuinely! .
cialis coupon cialis 20mg rezeptfrei cialis apotheke we use it 50 mg cialis dose 5 mg cialis coupon printable buy cialis online legal generic for cialis cialis canadian drugs how does cialis work cialis bula
generic cialis lowest price
جمعه 31 خرداد 1398 16:39

Cheers. Awesome information!
we choice cialis uk cialis uk cialis australia org are there generic cialis cialis pills price each compare prices cialis uk miglior cialis generico tadalafil 5mg american pharmacy cialis cialis lowest price
cialis 200 dollar savings card
جمعه 31 خرداد 1398 01:09

You've made your stand pretty well.!
generic cialis pro cialis kaufen wo preis cialis 20mg schweiz cialis diario compra only here cialis pills order a sample of cialis look here cialis order on line cialis 5 mg effetti collateral achat cialis en itali generic cialis review uk
cialis buy over counter
پنجشنبه 30 خرداد 1398 05:20

Many thanks, I appreciate it!
tadalafil 10 mg click now buy cialis brand cialis 5mg billiger cialis official site tarif cialis france estudios de cialis genricos comprar cialis navarr cialis vs viagra low cost cialis 20mg buy cialis
http://kmarobac.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 13:58

You actually explained this really well.
cialis authentique suisse ou trouver cialis sur le net cialis preise schweiz the best choice cialis woman we use it 50 mg cialis dose acheter cialis meilleur pri viagra vs cialis vs levitra when can i take another cialis cost of cialis cvs cialis generic
how long for cialis to work
سه شنبه 28 خرداد 1398 21:34

Cheers! I value it!
cialis 5 mg buy buy cialis cialis diario compra cialis 20 mg cialis vs viagra safe dosage for cialis low dose cialis blood pressure cialis tablets australia generic cialis in vietnam cialis price in bangalore
Cialis generic
دوشنبه 27 خرداد 1398 23:34

You actually expressed this wonderfully!
only best offers 100mg cialis cialis alternative cialis wir preise sublingual cialis online cialis 5 mg schweiz miglior cialis generico cialis 5 mg effetti collateral order cialis from india buy generic cialis chinese cialis 50 mg
http://bawebramb.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:22

Superb posts. Cheers!
cialis prezzo in linea basso when can i take another cialis generic cialis levitra cialis mit grapefruitsaft non 5 mg cialis generici no prescription cialis cheap cialis usa cost cialis 5 mg effetti collateral cialis prezzo in linea basso cialis venta a domicilio
http://bepgahigh.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 19:02

Wow loads of useful data!
cialis qualitat cialis dose 30mg female cialis no prescription cialis generic tadalafil buy generic cialis with dapoxetine try it no rx cialis cialis prices cialis super acti are there generic cialis cialis 5 mg funziona
http://sleepanfi.strikingly.com/
یکشنبه 26 خرداد 1398 04:24

You actually said that exceptionally well!
prix de cialis does cialis cause gout import cialis buying cialis in colombia only best offers 100mg cialis cialis professional from usa cialis side effects dangers purchasing cialis on the internet order generic cialis online cialis vs viagra
http://texchpuherm.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 14:40

Many thanks! A good amount of write ups!

cialis billig cialis generic tadalafil buy prices on cialis 10 mg cialis 100mg suppliers generic cialis cialis lowest price cialis online acheter cialis kamagra cialis therapie get cheap cialis
http://stanvalpe.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 00:21

You made your position extremely effectively..
tadalafilo cialis y deporte brand cialis nl cialis 100 mg 30 tablet pastillas cialis y alcoho only best offers 100mg cialis buying cialis in colombia we choice free trial of cialis cialis wir preise american pharmacy cialis
cialis cipla best buy
جمعه 24 خرداد 1398 10:06

Good stuff. With thanks!
click now cialis from canada generic cialis with dapoxetine buy name brand cialis on line we use it cialis online store cialis generika in deutschland kaufen low cost cialis 20mg cialis rckenschmerzen cialis side effects dangers cialis tablets the best site cialis tablets
http://pitchtanna.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 19:34

Many thanks, I like this!
cialis kaufen wo achat cialis en itali cialis name brand cheap we choice cialis pfizer india cialis italia gratis generic cialis 20mg tablets viagra vs cialis vs levitra cialis with 2 days delivery if a woman takes a mans cialis how does cialis work
does exercise help erectile dysfunction
پنجشنبه 23 خرداد 1398 09:47
men with erectile dysfunction http://viagralim.us men with erectile dysfunction !
Excellent article. Keep posting such kind of information on your page. Im really impressed by your site.
Hi there, You've performed a fantastic job. I will certainly digg it and for my part suggest to my friends. I'm confident they will be benefited from this site.
http://corplera.strikingly.com/
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:32

Really many of helpful data.
cialis 10mg prix pharmaci fast cialis online venta de cialis canada cialis taglich cialis 05 cialis kaufen bankberweisung viagra cialis levitra cialis reviews enter site 20 mg cialis cost tarif cialis france
estudios de cialis genricos
چهارشنبه 22 خرداد 1398 16:24

Really a good deal of good knowledge!
venta de cialis canada cialis tablets australia cialis baratos compran uk cost of cialis cvs american pharmacy cialis cialis australia org cialis 5 mg effetti collateral cialis 5mg billiger cialis 10 doctissimo chinese cialis 50 mg
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:51

You've made the point.
cialis generic tadalafil buy cost of cialis per pill low cost cialis 20mg tarif cialis france try it no rx cialis brand cialis generic how do cialis pills work viagra cialis levitra cialis 5 mg scheda tecnica ou acheter du cialis pas cher
cialisvie.com
جمعه 17 خرداد 1398 23:27

Superb material. Cheers.
prezzo di cialis in bulgaria click now cialis from canada cialis savings card pastillas cialis y alcoho tadalafil 10 mg order cialis from india cialis ahumada where do you buy cialis we like it cialis soft gel click now buy cialis brand
ویدائو
سه شنبه 27 فروردین 1398 04:26
عالیی بود مث همیشه
http://canadianpharmacyonl.com/
چهارشنبه 21 فروردین 1398 21:11

Many thanks, Quite a lot of knowledge.

canadian drugs canadian pharmacies stendra most reliable canadian pharmacies canadian pharmacies pharmacy canada medication list online pharmacies tech school canadian viagra drugstore online shopping reviews canadian rxlist
cialis
سه شنبه 28 اسفند 1397 09:20
I do believe all of the concepts you've introduced on your post.
They're very convincing and will definitely work. Still,
the posts are too quick for beginners. May you please lengthen them a little from next time?

Thanks for the post.
cialis
چهارشنبه 15 اسفند 1397 03:33
Magnificent website. Plenty of helpful information here.
I'm sending it to several friends ans also sharing in delicious.
And obviously, thanks for your effort!
Cialis 20 mg
جمعه 16 آذر 1397 03:11

You have made your stand pretty clearly.!
interactions for cialis generic cialis tadalafil cialis 20mg buy cialis online cheapest sialis canadian cialis prix cialis once a da cialis en mexico precio look here cialis cheap canada only now cialis for sale in us
buy cialis delhi
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:48

Wonderful facts, With thanks.
cialis sale online cialis kaufen wo cialis cost costo in farmacia cialis cialis generika in deutschland kaufen cialis baratos compran uk buy cialis online legal generic for cialis cialis kamagra levitra only here cialis pills
Cialis generic
چهارشنبه 14 آذر 1397 12:46

Fine stuff. Thanks.
online cialis cialis 5mg we like it cialis price buy cialis cialis uk next day cialis online deutschland cialis flussig cialis lilly tadalafi acheter du cialis a geneve generic cialis pill online
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 02:54

Fine facts. Cheers!
cialis for sale in europa buy name brand cialis on line generic cialis 20mg tablets buy cialis online prezzo di cialis in bulgaria cialis generico online buy cialis online nz comprar cialis 10 espa241a cialis y deporte cialis for daily use
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30